ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อตกลง: การยื่นเรื่องร้องเรียน

(๑) ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน

(๒) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน

(๓) ใช้ถ้อยคำสุภาพ

(๔) ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน (กรณีร้องเรียนเป็นหนังสือ)

     เรื่องร้องเรียนใดมีรายการไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องเรียน เพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องร้องเรียนที่ยื่นมานั้นให้ถูกต้อง ภายใน ๗ วันทำการ

      กรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ >ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดชี้พยานบุคคลที่แน่นอนเท่านั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้รับเรื่องพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการจะรับเรื่องไว้ก่อนก็ได้

     หากเป็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำติชม หรือคำถาม ให้พิจารณาเฉพาะเรื่องที่สมควรแก่การดำเนินการ เพื่อให้ข้าราชการมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ร้องเรียน/เสนอแนะ