ติดตามเรื่องร้องเรียน

ติดตามเรื่องร้องเรียน
    สถานะติดตามงาน
    • ยื่นคำร้อง คือ พิจารณาความสมบูรณ์ของคำร้อง
    • อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ กำลังดำเนินการ
    • ดำเนินการแล้วเสร็จ คือ ดำเนินการเรียบร้อย ตามประเภทของเรื่อง
    • ไม่รับเรื่อง คือ ข้อมูลที่ร้องเรียนไม่ถูกต้อง หรือเหตุผลอื่นๆ มาที่ระบุ
กรุณากรอกข้อมูลผู้ร้อง :