คำถาม-คำตอบ


คำถาม-คำตอบ

ที่
รายการ
1คำถาม : สอบถามเงินเดือนลูกจ้าง ทำไมต้องเลื่อนเป็นวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
คำตอบ :

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     1. ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว.61 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548 แจ้งให้การจ่ายเงินเดือนและบำนาญประจำเดือนแก่ข้าราชการและผู้รับบำนาญ มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จึงได้ปรับปรุงแก้ไขวันจ่ายเงินเดือน จึงกำหนดวันจ่ายเงินเดือนและบำนาญประจำเดือนให้เร็วขึ้นกว่าเดิม ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำเดือนให้ถือปฏิบัติ เช่นเดียวกับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป    แต่เนื่องจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้กำหนดวันจ่ายค่าจ้างชั่วคราวประจำเดือนในวันทำการแรกของเดือนถัดไป เพื่อเผื่อเวลาไว้สำหรับคำนวณจำนวนวันที่ลูกจ้างลาออกก่อนสิ้นเดือน ลาหยุดเกินสิทธิ หรือขาดราชการระหว่างเดือน เพื่อหักค่าจ้างในส่วนดังกล่าวไว้นำส่งคืนคลัง จึงไม่สามารถจ่ายค่าจ้างชั่วคราวให้เร็วกว่าเดิมได้ ด้วยเหตุผลจำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่มาก หลักประกันในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ระยะเวลาในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ลักษณะงานของลูกจ้างชั่วคราว หากสำนักงาน ฯ จ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวโดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ (ก่อน 3 วันทำการสุดท้ายของเดือน) เท่ากับจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว      ให้ก่อนวันทำการสุดท้าย ซึ่งอาจเกิดผลเสียหายกับทางราชการ  หากมีลูกจ้างชั่วคราวบางรายรับเงินค่าจ้างชั่วคราวไปแล้ว ไม่มาปฏิบัติราชการอีก โดยไม่สามารถติดตามตัวได้ ทำให้ไม่สามารถนำเงินในส่วนที่    ลูกจ้างชั่วคราวรับเกินไปนั้น นำส่งคืนให้กับกระทรวงการคลังได้

          2. สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำหนังสือหารือถึงกรมบัญชีกลางเรื่องการจ่ายค่าจ้างชั่วคราว      ประจำเดือน หนังสือที่ ทก0501/1494 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2548 ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่      สามารถจ่ายค่าจ้างชั่วคราวในวันเดียวกับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการได้

          3. กรมบัญชีกลาง ได้ตอบหนังสือกลับสำนักงาน ฯ หนังสือที่ กค 0409.4/20325 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 กรมบัญชีกลาง แจ้งว่าการกำหนดวันจ่ายเงินค่าจ้างประจำเดือน ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม วัตถุประสงค์เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างมีความคล่องตัวรวดเร็วและช่วยให้ลูกจ้างได้รับเงินเร็วยิ่งขึ้น เป็นการลดความหนาแน่นของลูกค้าทั้งในภาคราชการและเอกชนที่ไปใช้บริการธนาคารในช่วงสิ้นเดือน  เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่ก่อให้เกิดความเหลี่อมล้ำกัน แต่หากส่วนราชการใด มีความจำเป็นที่จะกำหนดวันเริ่มจ่ายค่าจ้างเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป ก็ให้กระทำได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 15 ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ พ.ศ. 2526

 


ที่มา :ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กลุ่มนิติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2คำถาม : ร้องเรียน/เสนอแนะ ได้ที่ช่องทางใด
คำตอบ :
  • ยื่นด้วยตนเอง  กลุ่มนิติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  • ส่งทางไปรษณีย์ (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กลุ่มนิติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น 2 ทิศเหนือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี(B)
  • ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร. 10210
  • ตู้รับเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ฝั่งทิศใต้ บริเวณหน้าสมุดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น 2  และฝั่งทิศเหนือ บริเวณประตูทางเข้าสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2
  • เว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ระบบร้องเรียน http://suggestion.nso.go.th/) 
  • ช่องทางอื่นๆ ที่สามารถส่งเรื่องถึงสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น อีเมล์ [email protected] หรือ  [email protected] และหมายเลขโทรศัพท์ 02-141 7288 02-141 7289 และ 02-143 1266

หรือที่หน้าแรกของระบบข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ เมนู " ช่องทางการติดต่อ


ที่มา :ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กลุ่มนิติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3คำถาม : สามารถติดตามเรื่องร้องเรียนได้อย่างไร
คำตอบ :

สามารถติดตามเรื่องร้องเรียน ได้ที่เมนูด้านซ้าย " ติดตามเรื่องร้องเรียน "

โดยกรอกข้อมูล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ร้อง และกด " ค้นหาข้อมูล "


ที่มา :ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานสถิติแห่งชาติ