ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อตกลง: การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

กรอกรายละเอียดการร้องเรียน โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วนดังนี้

(๑) ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ติดต่อกลับของผู้ร้องเรียน

(๒) ระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน

(๓) ระบุเรื่องที่ร้องเรียน รายเอียดของการกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อม ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว หรือแจ้งช่องทาง เบาะแสการทุจริตของบุคลากรอย่างชัดเจนเพื่อดำเนินการสืบสวน สอบสวน

(๔) ใช้ถ้อยคำสุภาพ

(๕) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี)

(๖) ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน และระบุวัน เดือน ปี ที่ร้องเรียน (กรณีร้องเรียนเป็นหนังสือ)

เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา

(๑) ข้อร้องเรียนที่ไม่ได้ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ

(๒) ข้อร้องเรียนที่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มคำขอร้องเรียนไม่ครบถ้วน

      กรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ >จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น

ร้องเรียนทุจริต