ข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียน

( * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล )
* ประเภทคำถาม :
ปกปิด   (ผู้ถูกร้องจะไม่สามารถเห็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ร้องเรียน)
* ชื่อ - สกุล :
* เลขบัตรประจำตัวประชาชน :
* อีเมล์ :
* ที่อยู่ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :

รายละเอียดการร้องเรียน

* เรื่อง :
ข้อความ :
สิ่งที่ต้องการ
ให้แก้ไข :
แนบไฟล์
หลักฐาน/
ภาพถ่าย(ถ้ามี) :

*ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข jpg, png, pdf
(ขนาดไม่เกิน 2 MB)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียน
ต่อหน่วยงานเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและขอรับผิดชอบ
ต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ