ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ยื่นด้วยตนเอง    
กลุ่มนิติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี(B) ชั้น 2 ทิศเหนือ
ส่งทางไปรษณีย์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กลุ่มนิติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร. 10210
ตู้รับเรื่องร้องเรียน
ฝั่งทิศใต้ บริเวณหน้าสมุดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น 2
ฝั่งทิศเหนือ บริเวณประตูทางเข้าสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2
เว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ
(ระบบร้องเรียน) http://suggestion.nso.go.th
ช่องทางอื่นๆ
อีเมล์ : [email protected]
โทรศัพท์ : 02-141 7288,
02-141 7289, 02-143 1266