รายงานสรุปผลการดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน

ที่
ประจำปี
สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน
12563 ไตรมาส 1
22563 ไตรมาส 2
32563 ไตรมาส 3
42562 ไตรมาส 1
52562 ไตรมาส 2 (ปัญหาและอุปสรรค)
62562 ไตรมาส 3
72562 ไตรมาส 4 (ปัญหาและอุปสรรค)
82562 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562
82561 ไตรมาส 1
92561 ไตรมาส 2 (ปัญหาและอุปสรรค)
102561 ไตรมาส 3
112561 ไตรมาส 4
122561 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2561
122560 ไตรมาส 1 (ปัญหาและอุปสรรค)
132560 ไตรมาส 2 (ปัญหาและอุปสรรค)
142560 ไตรมาส 3
152560 ไตรมาส 4
162560 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2560
162559 ไตรมาส 1
172559 ไตรมาส 2
182559 ไตรมาส 3
192559 ไตรมาส 4
202559 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2559
202558 ไตรมาส 1
212558 ไตรมาส 2
222558 ไตรมาส 3
232558 ไตรมาส 4
242558 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2558
242557 ไตรมาส 1
252557 ไตรมาส 2
262557 ไตรมาส 3
272557 ไตรมาส 4
282557 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2557
282556 ไตรมาส 1
292556 ไตรมาส 2
302556 ไตรมาส 3
312556 ไตรมาส 4
322556 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2556