รายงานสรุปผลการดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน

ที่
ประจำปี
สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน
12564 ไตรมาส 1
22564 ไตรมาส 2 (ปัญหาและอุปสรรค)
32563 ไตรมาส 1
42563 ไตรมาส 2
52563 ไตรมาส 3
62563 ไตรมาส 4
72563 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2563
72562 ไตรมาส 1
82562 ไตรมาส 2 (ปัญหาและอุปสรรค)
92562 ไตรมาส 3
102562 ไตรมาส 4 (ปัญหาและอุปสรรค)
112562 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562
112561 ไตรมาส 1
122561 ไตรมาส 2 (ปัญหาและอุปสรรค)
132561 ไตรมาส 3
142561 ไตรมาส 4
152561 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2561
152560 ไตรมาส 1 (ปัญหาและอุปสรรค)
162560 ไตรมาส 2 (ปัญหาและอุปสรรค)
172560 ไตรมาส 3
182560 ไตรมาส 4
192560 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2560
192559 ไตรมาส 1
202559 ไตรมาส 2
212559 ไตรมาส 3
222559 ไตรมาส 4
232559 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2559
232558 ไตรมาส 1
242558 ไตรมาส 2
252558 ไตรมาส 3
262558 ไตรมาส 4
272558 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2558
272557 ไตรมาส 1
282557 ไตรมาส 2
292557 ไตรมาส 3
302557 ไตรมาส 4
312557 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2557
312556 ไตรมาส 1
322556 ไตรมาส 2
332556 ไตรมาส 3
342556 ไตรมาส 4
352556 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2556