รายงานสรุปผลการดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน

ที่
ประจำปี
สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน
12563 ไตรมาส 1
22563 ไตรมาส 2
32563 ไตรมาส 3
42563 ไตรมาส 4
52563 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2563
52562 ไตรมาส 1
62562 ไตรมาส 2 (ปัญหาและอุปสรรค)
72562 ไตรมาส 3
82562 ไตรมาส 4 (ปัญหาและอุปสรรค)
92562 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562
92561 ไตรมาส 1
102561 ไตรมาส 2 (ปัญหาและอุปสรรค)
112561 ไตรมาส 3
122561 ไตรมาส 4
132561 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2561
132560 ไตรมาส 1 (ปัญหาและอุปสรรค)
142560 ไตรมาส 2 (ปัญหาและอุปสรรค)
152560 ไตรมาส 3
162560 ไตรมาส 4
172560 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2560
172559 ไตรมาส 1
182559 ไตรมาส 2
192559 ไตรมาส 3
202559 ไตรมาส 4
212559 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2559
212558 ไตรมาส 1
222558 ไตรมาส 2
232558 ไตรมาส 3
242558 ไตรมาส 4
252558 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2558
252557 ไตรมาส 1
262557 ไตรมาส 2
272557 ไตรมาส 3
282557 ไตรมาส 4
292557 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2557
292556 ไตรมาส 1
302556 ไตรมาส 2
312556 ไตรมาส 3
322556 ไตรมาส 4
332556 สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2556