แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

     แจ้งเบาะแส หมายถึง การแจ้งข้อมูล ร่องรอย ลาดเลา เค้าเงื่อน ตำแหน่งแห่งที่ซึ่งทราบมาอย่างเลา ๆ พอเป็นเค้า แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานสำหรับการกระทำความผิดที่อยู่ ในอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
(ที่มาสำนักงาน ป.ป.ช.)

( * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล )
ปกปิด   (ผู้ถูกร้องจะไม่สามารถเห็นข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งเบาะแส)
* ชื่อ - สกุล :
* เลขบัตรประจำตัวประชาชน :
* อีเมล์ :
* ที่อยู่ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :

รายละเอียดการแจ้งเบาะแส

* เรื่อง :
ข้อความ :
สิ่งที่ต้องการ
ให้แก้ไข :
แนบไฟล์
หลักฐาน/
ภาพถ่าย(ถ้ามี) :

*ชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข jpg, png, pdf
(ขนาดไม่เกิน 2 MB)
ยอมรับข้อตกลง/เงื่อนไข